2345464

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Move Factory in 2022

    ផ្លាស់ប្តូររោងចក្រនៅឆ្នាំ 2022

    ដោយសារតែការផុតកំណត់នៃរោងចក្រនៅ Panyu, Guangzhou, ការជួលបន្តបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយកម្លាំងពលកម្មនៅទីនេះក៏កើនឡើងផងដែរ ដែលធ្វើអោយយើងមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរស់រានមានជីវិត យើងត្រូវពិចារណារើរោងចក្រចេញ។ក្នុងខែកក្កដា ឬសីហា ឆ្នាំ២០២២ យើង...
    អាន​បន្ថែម